องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   31 ต.ค. 62 1
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   21 มิ.ย. 62 20
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 62 18
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบที่1) พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 22
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 15
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 16
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย   11 มิ.ย. 62 18
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 16
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 23
การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   11 มิ.ย. 62 14
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 23
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 21
ประกาศประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 23
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 14
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1/2562   11 มิ.ย. 62 15
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2/2562   11 มิ.ย. 62 15
ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 62 17
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   11 มิ.ย. 62 21
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน   11 มิ.ย. 62 17
มาตรการป้องกันการรับสินบน   11 มิ.ย. 62 32