องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562   24 ก.พ. 63 0
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.พ. 63 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   31 ต.ค. 62 8
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ   21 มิ.ย. 62 23
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561   11 มิ.ย. 62 24
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบที่1) พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 27
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 20
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2)   11 มิ.ย. 62 21
การกำหนดจำนวนมาสาย การลากิจและลาป่วย   11 มิ.ย. 62 24
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 21
บัญชีร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 29
การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   11 มิ.ย. 62 20
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 62 28
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 27
ประกาศประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562   11 มิ.ย. 62 31
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)   11 มิ.ย. 62 20
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1/2562   11 มิ.ย. 62 21
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2/2562   11 มิ.ย. 62 19
ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 62 23
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   11 มิ.ย. 62 27