องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นายศิรเวท รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิตยา ไกรยกาศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางภัทรชริญา ศรีพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสายทอง จันทเกิด
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวยุพเรศ กมลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวจันทร์เพ็ญ พระสว่าง
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)

นางลำใย เขื่อนพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนุชณริน วงศ์ใหญ่
คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี)

นางสาววรินทร์ทิพย์ ศรีวิเชียร
คนงานทั่วไป(ช่วยเงานด้านจัดเก็บรายได้)